JUDr. Zdeněk Hrouzek
Advokátní kancelář
ul. Pražákova 1008/69
budova AZ TOWERU
639 00 Brno

tel.: + 420 511 189 510
tel.: + 420 511 189 511
advokat.zh@usa.net
www.advokat-hrouzek.cz

Právní specializace


Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek poskytuje komplexní právní služby v celém rozsahu právních odvětví, zejména pak v oblastech práva trestního, občanského a obchodního, práva rodinného, pracovního, správního.

Občanské právo

 • Právo vlastnické
 • Podílové spoluvlastnictví
 • Společné jmění manželů
 • Odpovědnost za škodu
 • Bezdůvodné obohacení
 • Ochrana osobnosti
 • Dědické právo
 • Závazkové právo, smlouvy
 • Vymáhání pohledávek
 • Převody nemovitostí (včetně ověřování podpisů a zastoupení v řízení před katastrálními úřady)
 • Zástavní právo, věcná břemena
 • Nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor aj.

Obchodní právo

 • Obchodní závazkové vztahy, smlouvy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zakládání obchodních společností a družstev
 • Změny v obchodních společnostech a družstvech, zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Organizace valných hromad obchodních společností
 • Likvidace společností a družstev
 • Řízení společností a družstev, zasedání představenstev, valné hromady a členských schůzí
 • Fúze, rozdělení, převody jmění a ostatní korporátní změny

Rodinné právo

 • Rozvod manželství – sporný rozvod i tzv. rozvod dohodou
 • Úprava poměrů mezi rodiči a dětmi pro dobu do i po rozvodu
 • Vypořádání majetku - společného jmění manželů - dohodou i v řízení před soudem
 • řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Pracovní právo

 • Vztahy zaměstnanec a zaměstnavatel
 • Vztahy zaměstnavatel a instituce zaměstnanců
 • Odpovědnost za škodu v pracovním právu aj.

Trestní právo

 • Obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech instancí
 • Posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společností v souvislosti s trestním řízením
 • Sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
 • Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • Obhajoba v řízení o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení)

Správní právo

 • Správní řízení
 • Správní soudnictví
 • Stavební právo
 • Právo živnostenského podnikání
 • Obce a kraje
 • Přestupkové řízení aj.

Ostatní služby

 • možnost ověření podpisu
 • zajištění firemních školení dle požadavků klienta
 • ověřování dle advokátních předpisů
 • zajištění souvisejících služeb externě spolupracujících osob v těchto oblastech: auditorské služby, účetní a daňové poradenství, soudní exekutoři, soudní znalci a znalecké ústavy, notářské služby, soudní tlumočníci a překladatelé, dražebníci, zprostředkování služeb rozhodců.


© 2023 Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Hrouzek - advokát, www.advokat-hrouzek.cz, advokat.zh@usa.net